Regulamin serwisu internetowego

Slow Chef Catering Dietetyczny

§ 1. Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Natalię Michalak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Slow Chef Catering Dietetyczny Natalia Michalak”, przy ul. Krzywoustego 29 lok. U3, 70-316 Szczecin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod NIP: 955-221-64-70, REGON: 367761192, w zakładzie gastronomicznym zatwierdzonym decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie nr PS.HŻ.4330.1.198.2017, adres poczty elektronicznej: biuro@slowchef.pl, nr telefonu: 665-217-286, zwaną dalej: „Slow Chef” lub „Usługodawcą” za pośrednictwem Serwisu internetowego dostępnego pod adresem slowchef.pl, zwanego dalej: „Serwisem”,
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • zasady korzystania z usługi,
  • zasady zawierania umów za pomocą Serwisu,
  • zasady wykonywania umów zawartych za pomocą Serwisu,
  • prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:
  • urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  • przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
  • dostęp do poczty elektronicznej.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 6. Klient korzystający z usług Usługodawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 7. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego w polskich złotych (PLN), są cenami brutto.
 8. Usługodawca świadczy za pomocą Serwisu usługę polegającą na umożliwieniu składania zamówień za pomocą Formularza zamówienia.
 9. Umowa o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 9 zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Usługodawcy.

§ 2. Przedmiot Zamówienia

 1. Usługodawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia na przygotowanie i dostawę zestawu posiłków na cały dzień, w skład którego wchodzą: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek oraz kolacja, w wybranym przez Klienta rodzaju diety, oraz stopniu kaloryczności (1500 lub 2000 kcal), zwany dalej: „Zestawem” lub „Zamówieniem”.
 2. Slow Chef oferuje poniższe rodzaje diet:
  • Dieta Superfoods
  • Dieta wegetariańska
  • Dieta Dobre Bakterie
 3. Charakterystyka poszczególnych rodzajów diet dostępna jest w Serwisie w zakładce „Oferta”.
 4. W serwisie  w zakładce „Menu” znajduje się przykładowe menu.
 5. Dostawy Zamówienia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w uzgodnionych z Zamawiającym terminach.
 6. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w Cenniku Slow Chef, dostępnym pod adresem slowchef.pl w zakładce „Cennik”.
 7. Zamówienie dostarczane jest w opakowaniu zbiorczym – papierowej torbie opatrzonej logo Slow Chef.
 8. Każdy z poszczególnych posiłków znajduje się w opakowaniu jednorazowym lub w opakowaniu wielokrotnego użytku, na którym znajduje się informacja o zawartości oraz rodzaju posiłku.

§ 3. Złożenie Zamówienia

 1. Złożenie zamówienia może zostać dokonane poprzez:
  • wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej slowchef.pl w zakładce „Zamów”, lub
  • wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@slowchef.pl wraz z podaniem informacji wymaganych znajdujących się na stronie internetowej slowchef.pl wskazanych w zakładce „Zamów”
 2. W celu złożenia Zamówienia Klient wskazuje rodzaj diety, stopień kaloryczności oraz imię i nazwisko, adres do dostawy Zamówienia, oraz danych dostępowych do podanego adresu, w tym odpowiedniego kodu dostępu, adres e-mail oraz numer telefonu w celu prawidłowego wykonania usługi przez Slow Chef.
 3. Zamówienie uważane jest za przyjęte z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia otrzymania zamówienia od Slow Chef poprzez wiadomość e-mail, zawierającej ustalone warunki Zamówienia, w tym rodzaj diety i czas realizacji Zamówienia, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz informację o przewidywanym czasie dostawy Zamówienia.
 4. Zawarcie umowy następuje w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 3.
 5. Poprzez złożenie Zamówienia, Zamawiający wyraża zgodę na świadczenie usług przez Slow Chef na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Klient zobowiązany jest poinformować Slow Chef o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych, uczuleniach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 7. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności przez Slow Chef za ewentualne niekorzystne samopoczucie Zamawiającego, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, również z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 6, w szczególności z powodu braku wiedzy i Usługodawcy o pozostałych przyjmowanych przez klienta posiłkach i napojach oraz braku wpływu na nie.

§ 4. Czas realizacji Zamówienia oraz dostawa

 1. Zamówienia są realizowane 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.
 2. Zamówienia, które mają być realizowane od poniedziałku muszą być złożone do piątku do godz. 14.00
 3. Klient może również rozpocząć korzystanie z Zamówienia od dowolnego dnia tygodnia, w tym celu konieczne jest złożenie Zamówienia z dwudniowym wyprzedzeniem do godziny 14.00.
 4. Godzina dostawy Zamówienia będzie ustalana z Klientem indywidualnie.
 5. W przypadku, gdy w danym tygodniu występują dni świąteczne, wówczas Zamówienie nie jest dostarczane na ten dzień, a cena zostaje zmniejszona proporcjonalnie o liczbę dni świątecznych wypadających w danym tygodniu.
 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Klient zostanie poinformowany przez Slow Chef poprzez wiadomość e-mail o cenie obowiązującej w danym tygodniu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji Zamówienia w następujących przypadkach:
  • złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;
  • braku możliwości uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu;
  • braku dokonania płatności za zakupiony Produkt;
  • rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 5. Płatność za Zamówienie 

 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności w następujący sposób:
  • przelewem, na podstawie informacji przekazanych Zamawiającemu przez Slow Chef w potwierdzeniu Zamówienia przesłanym wiadomością e-mail w terminie wskazanym w wiadomości e-mail;
  • gotówką, przy odbiorze Zamówienia w pierwszym dniu rozpoczęcia realizacji Zamówienia, a w przypadku przedłużenia realizacji Zamówienia, w każdy pierwszy roboczy dzień tygodnia;
 2. W przypadku dokonywania płatności, o którym mowa w ust. 1 pkt pierwszy, za dzień płatności uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Slow Chef kwotą należności za dane Zamówienie.
 3. W przypadku dokonywania płatności w takim terminie, że niemożliwe jest uznanie rachunku bankowego Slow Chef w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt pierwszy, Slow Chef akceptuje możliwość wysłania potwierdzenia dokonania przelewu poprzez wiadomość email na adres biuro@slowchef.pl.
 4. W celu przedłużenia realizacji Zamówienia na kolejny tydzień, wystarczające jest dokonanie płatności przelewem, w terminie o którym mowa w ust. 1 lub przesłanie wiadomości e-mail w przypadku płatności gotówką.
 5. W przypadku dokonania płatności przez Zamawiającego z opóźnieniem, termin rozpoczęcia realizacji Zamówienia zostanie określony przez Slow Chef indywidualnie, w porozumieniu z Zamawiającym, a w przypadku braku porozumienia, płatność za Zamówienie zostanie Zamawiającemu zwrócona.
 6. Koszt dostaw Zamówienia na terenie miasta Szczecin jest wliczony w cenę Zamówienia określonego w Serwisie w zakładce „Cennik”.
 7. W przypadku złożenia zamówienia z dostawą poza teren, o którym mowa jest w ust. 6, koszt dostaw zostanie ustalony z Klientem indywidualnie.
 8. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia z powodu nieobecności osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakimikolwiek innymi okolicznościami nie zgłoszonymi do godz. 14:00 w dniu poprzedzającym dostawę, w tym błędnie podanymi informacjami dotyczącymi adresu do dostawy czy kodu dostępu pod podany adres, Zamówienie uważa się za skutecznie doręczone.
 9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Klient nie jest uprawniony do domagania się zwrotu należności kosztów poniesionych z tytułu złożenia Zamówienia w części przypadającej na dane dni lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 10. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych od Slow Chef, takich jak m. in. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp., powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Slow Chef nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zamówienia, a Zamawiającemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w powyższym zakresie.
 11. Zamawiający ma możliwość zmiany zamówienia w części dotyczącej: terminów dostaw Zamówienia lub adresu dostawy Zamówienia. Zmianę uważa się za dokonaną z chwila otrzymania przez Zamawiającego od Slow Chef potwierdzenia zmiany, telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail.
 12. W przypadku kradzieży Zamówienia, które zostało dostarczone do Klienta, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zamówienia. Klientowi nie przysługuje możliwość reklamacji, rekompensaty ani odszkodowania.
 13. Usługodawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt 4 oraz pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2017 r., poz. 683), zwanej dalej: „ustawą”, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych za pomocą Serwisu, Klient ma możliwość złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres biuro@slowchef.pl.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Klienta lub nazwa jego firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
 3. Reklamacja powinna być złożona w terminie 7 dni od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
 5. Reklamacje związane z realizacją Umowy dotyczącej Zamówienia należy składać w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 6. Reklamacje dotyczące niezrealizowanej lub nienależycie zrealizowanej dostawy należy złożyć do godz. 12.00 w dniu, w którym dostawa została lub miała zostać zrealizowana.
 7. Reklamacje, o których mowa w ust. 5, Usługodawca rozpatruje w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
 8. Reklamacje, o których mowa w ust. 6, Usługodawca rozpatruje niezwłocznie.
 9. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 4-5, reklamacja nie będzie rozpatrywana.
 10. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie powiadomi Klienta.
 11. Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane w dniach roboczych w każdy wtorek i czwartek.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych, w szczególności przez podanie błędnych danych formularzach dostępnych w Serwisie lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania.
 3. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu nie może naruszać praw Klienta.
 4. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • ma możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  • może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
  • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  • może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu internetowego, w tym grafika, teksty, układ stron i logotypy korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 7. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 8. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.07.2017 r.
Regulamin

Updated on 2018-06-27T11:22:09+00:00, by njmichalak.