Regulacje prawne dla użytkowników Serwisu

Slow Chef Catering Dietetyczny

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
SLOW CHEF CATERING DIETETYCZNY

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Serwisu Slow Chef oraz innych kanałów zamówień wskazanych w szczególności w § 1 ust. 6 i stanowi regulamin zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 8 ustawy).

 

 • 1. DEFINICJE

Slow Chef - Natalia Michalak-Igiel prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Slow Chef Catering Dietetyczny Natalia Michalak-Igiel, ul. Bagienna 37C, 70-772 Szczecin, NIP: 955-221-64-70, numer telefonu kontaktowego: +48 665 217 286, kontaktowy adres e-mail: biuro@slowchef.pl.

Serwis Slow Chef - serwis internetowy, dostępny pod adresem slowchef.pl.

Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Konto - konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów i uprawnień w systemie informatycznym Usługodawcy dostępnych dla Użytkownika, tworzone po uprzedniej rejestracji Użytkownika; rejestracja i dostęp do Konta mogą nastąpić za pomocą Serwisu SLOW CHEF w ramach Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu.

Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Usługa – realizacja zamówienia, tj. dostarczenie przygotowanych przez Slow Chef środków spożywczych napojów lub innych artykułów z oferty Slow Chef.

Dieta – zestaw środków spożywczych, napojów lub innych artykułów odpowiadających parametrom określony w serwisie Slow Chef. Szczegóły ryzyka związanego z dokonaniem zamówienia usługi w zakresie poszczególnych diet zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Zamówienie - zamówienie środków spożywczych, napojów lub innych artykułów z oferty Slow Chef na okres przynajmniej pięciu dni (z wyjątkiem zamówienia testowego dostępnego dla Użytkownika jednorazowo na jeden dzień), przeznaczone do bieżącego spożycia, realizowane do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy Użytkownika podczas regularnych dostaw realizowanych przez Slow Chef lub do odbioru w miejscu ustalonym ze Slow Chef składane przez Użytkownika za pomocą serwisu Slow Chef. W przypadku złożenia przez Użytkownika zamówienia drogą inną niż poprzez wypełnienie formularza w serwisie Slow Chef, Slow Chef dokona wprowadzenia danych do formularza w serwisie Slow Chef i takie zamówienie traktowane jest jako złożone za pomocą formularza dostępnego w Serwisie Slow Chef.

Promocja – specjalna oferta, mogąca być ograniczona czasowo, która przewiduje odmienne od standardowej warunki sprzedaży.

Voucher – bon towarowy o oznaczonej na nim wartości, uprawniający Użytkownika do jednorazowego wykorzystania go w Serwisie Slow Chef w oznaczonym na nim terminie, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz warunkami na nim podanymi.

Hasło rabatowe - indywidualny kod uprawniający jego posiadacza do otrzymania jednorazowego rabatu na zestawy w Serwisie Slow Chef w wysokości oraz w okresie określonym przez Slow Chef przy wydaniu danego hasła rabatowego. Hasło rabatowe nie podlega wymianie na środki pieniężne.

Newsletter – cykliczne wiadomości wysyłane przez Slow Chef Użytkownikowi drogą elektroniczną, zawierające informacje dotyczące działalności Slow Chef, informacji o produktach, ofercie, promocjach, voucherach, itp.

 

 • 2. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Usługi świadczone przez Slow Chef za pośrednictwem Serwisu Slow Chef obejmują:
  a) informowanie Użytkowników o ofercie Slow Chef;
  b) umożliwienie Użytkownikom składania Zamówień;
  c) umożliwienie Użytkownikom składania reklamacji.
 2. Złożenie Zamówienia za pomocą Usługi wiąże się z obowiązkiem zapłaty zgodnie z informacjami uwidocznionymi w Serwisie Slow Chef.
 3. W ramach korzystania z Serwisu Slow Chef niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności informacji i danych stworzonych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności serwisu Slow Chef, informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie Slow Chef, itp.

 

 

 • 3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 1. Złożenie zamówienia może zostać dokonane w następujący sposób:
  a) poprzez wypełnienie Formularza zamówienia przez 7 dni w tygodniu, w tym w dni świąteczne, przez całą dobę;
  b) poprzez Konto przez 7 dni w tygodniu, w tym dni świąteczne, przez całą dobę;
 2. Zamówienia są realizowane do miejscowości dostępnych w Formularzu zamówienia serwisu Slow Chef i dostawa w tym obszarze wliczana jest w cenę Zamówienia.
 3. Użytkownik dokonuje zapłaty za Zamówienie w jeden z wybranych przez siebie z wskazanych poniżej sposobów, przy składaniu Zamówienia:
  a) przelewem bankowym;
  b) przy wykorzystaniu systemu płatności TPay (tpay.com – Krajowy Integrator Płatności S.A.);
  c) płatność przy użyciu kart płatniczych (za pośrednictwem tpay.com – Krajowy Integrator Płatności S.A.).
 4. W celu złożenia Zamówienia przez Użytkownika niezbędne jest podanie wszystkich informacji odpowiadających polom zamówienia w Serwisie Slow Chef, tj.:
  a) wybranie typu Diety dostępnej w ofercie Slow Chef,
  b) wybranie ilości dostępnych posiłków dziennych,
 5. c) wybranie dostępnej kaloryczności posiłków,
  d) wskazanie dat dostaw, niemniej niż pięć dni (z wyjątkiem zamówienia testowego dostępnego jednorazowo dla Użytkownika na jeden dzień)
  e) wypełnienie następujących pól formularza Zamówienia: Imię i Nazwisko, telefon, e-mail, miejscowość, ulica i numer budynku, kod pocztowy,
  f) dokonanie wyboru metody płatności;
  g) potwierdzenie Zamówienia, jego ceny i prawdziwości danych w nim zawartych przy pomocy przycisku „ZAMAWIAM”,
  h) Użytkownik wypełniając pola formularza ma możliwość przekazania Slow Chef dodatkowych informacji poprzez wypełnienie pól dotyczących informacji skąd dowiedział się o Usłudze, preferowanej najpóźniejszej godzinie dostaw, numeru lokalu, numeru klatki, piętra, kodu klatki, informacji dodatkowych (w polu „Notatka”).
 6. Przyjęcie zamówienia następuje w chwili otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia otrzymania zamówienia od Slow Chef w formie wiadomości poczty elektronicznej, zawierającej warunki zamówienia, termin rozpoczęcia realizacji zamówienia i całkowitą cenę do zapłaty.
 7. Zawarcie umowy następuje w momencie otrzymania przez Użytkownika wiadomości poczty elektronicznej, o której mowa w § 3 ust. 5. Poprzez złożenie zamówienia, Użytkownik wyraża zgodę na świadczenie Usługi przez Slow Chef na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po dokonaniu płatności, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Za dokonanie płatności uznaje się:
  a) dokonanie płatności elektronicznej do godziny 06:00 w dniu poprzedzającym wskazany przez Użytkownika termin rozpoczęcia realizacji zamówienia; w przypadku zamówień, których realizacja ma nastąpić w poniedziałek, płatność musi zasilić rachunek Slow Chef nastąpić do godziny 23:00 w sobotę poprzedzającą dany poniedziałek, a w przypadku zamówień, których realizacja ma nastąpić w sobotę i niedzielę, płatność musi zasilić rachunek Slow Chef do godziny 06:00 w piątek poprzedzający daną sobotę i niedzielę;
  b) uznanie rachunku bankowego Slow Chef płatnością za zamówienie do godziny 06:00 w dniu poprzedzającym wskazany przez Użytkownika termin rozpoczęcia realizacji zamówienia; w przypadku zamówień, których realizacja ma nastąpić w poniedziałek, płatność musi zasilić rachunek Slow Chef do godziny 23:00 w sobotę poprzedzającą dany poniedziałek, a w przypadku zamówień, których realizacja ma nastąpić w sobotę i niedzielę, płatność musi zasilić rachunek Slow Chef do godziny 06:00 w piątek poprzedzający daną sobotę i niedzielę;
  c) przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu na rachunek bankowy Slow Chef za zamówienie do godziny 06:00 w dniu poprzedzającym wskazany przez Użytkownika termin rozpoczęcia realizacji zamówienia; w przypadku zamówień, których realizacja ma nastąpić w poniedziałek, płatność musi zasilić rachunek Slow Chef nastąpić do godziny 23:00 w sobotę poprzedzającą dany poniedziałek, a w przypadku zamówień, których realizacja ma nastąpić w sobotę i niedzielę, płatność musi zasilić rachunek Slow Chef nastąpić do godziny 06:00 w piątek poprzedzający daną sobotę i niedzielę.
 9. W przypadku braku dokonania płatności w godzinach wskazanych w § 3 ust. 6, rozpoczęcie realizacji Zamówienia rozpoczyna się w dniu roboczym następującym po dniu, w którym dokonana została płatność (w rozumieniu postanowień § 3 ust. 7 niniejszego Regulaminu).
 10. Użytkownik ma prawo zwrócić się do Slow Chef z propozycją zmiany warunków umowy. Zmiany warunków umowy zostaną dokonane po wspólnym ustaleniu ze Slow Chef warunków zmiany i obopólnej akceptacji. W kwestii terminu realizacji zamówienia objętego zgłaszanymi przez Użytkownika zmianami, w szczególności w zakresie zmiany rodzaju diety, zamawianego produktu czy adresu dostawy, zastosowanie mają zasady składania zamówień opisanych w § 3 ust. 5 i 6 niniejszego regulaminu. W przypadku zwiększenia kwoty zamówienia jego zmiana uzależniona jest od dokonania dodatkowej płatności. W przypadku obniżenia kwoty zamówienia, kwota zapłacona a niewykorzystana przez Użytkownika będzie dostępna Użytkownikowi do wykorzystania w przyszłych zamówieniach.
 11. Użytkownik zobowiązuje się do poinformowania Slow Chef o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych, uczuleniach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 12. Dieta Bez glutenu i Bez laktozy może zawierać śladowe ilości glutenu (< 20mg/kg), w związku z tym nie jest odpowiednia dla osób chorujących na celiakię oraz silnie uczulonych na gluten. Dieta Bez glutenu i Bez laktozy może zawierać śladowe ilości laktozy oraz kazeiny (<0,01 g / 100 g), w związku z tym nie jest odpowiednia dla osób silnie uczulonych na nabiał.
 13. Żadna z diet oferowanych przez Slow Chef nie jest odpowiednia dla osób silnie uczulonych na jakiekolwiek produkty spożywcze, a jej wybór i stosowanie wiąże się z brakiem odpowiedzialności Slow Chef za reakcje alergiczne Użytkownika.
 14. Przyjęcie i zrealizowanie zamówienia nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Slow Chef za ewentualne niekorzystne samopoczucie Użytkownika lub negatywną reakcję organizmu Użytkownika, w szczególności ze względu na brak wiedzy Użytkownika o pozostałych przyjmowanych przez Użytkownika posiłkach i napojach oraz wpływu na nie. Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych diet wykluczeniowych znajdują się w ust. 12 niniejszego paragrafu.
 15. Slow Chef zastrzega sobie prawo do telefonicznego (również poprzez wiadomość SMS) potwierdzenia faktu złożenia Zamówienia przy pomocy numeru telefonu podanego przez Użytkownika lub kontaktowania się w celu doprecyzowania Zamówienia.
 16. Użytkownik może po złożeniu Zamówienia otrzymać fakturę VAT obejmującą dane Zamówienie, po wcześniejszym wypełnieniu stosownego pola w formularzu, w tym w szczególności podaniu numeru identyfikacji podatkowej. Brak prawidłowego wypełnienia wszystkich pól formularza uniemożliwia Slow Chef wystawienie faktury VAT w okresie późniejszym, po złożeniu zamówienia.
 17. Dokonując zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie jego danych (w szczególności adresowych i innych pozwalających na jego identyfikację) na opakowaniu, w jakim zostanie dostarczony przedmiot zamówienia oraz na pozostawienie opakowania z tymi danymi w miejscu wskazanym przy składaniu zamówienia.

 

 • 4. DOSTAWY
 1. Dostaw Zamówień Slow Chef dokonuje na adres wskazany w zamówieniu, poprzez zostawienie ich pod drzwiami adresu wskazanego w zamówieniu. Użytkownik ma możliwość wskazania godziny, do której zamówienie ma zostać zrealizowane. Brak obecności pod wskazanym adresem we wskazanym czasie powoduje brak możliwości odbioru zamówienia w innej lokalizacji i godzinie, a zamówienie uznaje się za zrealizowane.
 2. Slow Chef nie ponosi odpowiedzialności za odbiór zamówień przez Użytkowników w przypadku zostawiania ich pod drzwiami adresu wskazanego w zamówieniu.
 3. Wszelkie uwagi do dostarczonych zamówień przyjmuje się tego samego dnia do godziny 11:00 na adres mailowy biuro@slowchef.pl. Wszelkie zgłoszenia przesłane po niniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 • 5. PROMOCJE
 1. Slow Chef oferuje następujące promocje:
 2. Przy zamówieniu dwóch lub więcej zestawów pod ten sam adres, Użytkownik otrzyma zniżkę 10% na każdy zestaw. Zniżka nalicza się automatycznie przy złożeniu zamówienia w formularzu zamówienia oraz w Panelu Klienta. W przypadku rezygnacji z któregokolwiek z zamówień w taki sposób, że pod dany adres dostarczane będzie po rezygnacji tylko jedno zamówienie, powoduje zaprzestanie naliczania rabatu w stosunku do zamówienia, które pozostaje wciąż w realizacji pod wskazanym adresem.
 3. Przy zamówieniu cateringu od 10 do 19 dni, Użytkownik otrzyma zniżkę 2 zł/dzień. Rabat nalicza się automatycznie w formularzu zamówienia oraz w Panelu Klienta.
 4. Przy zamówieniu cateringu od 20 do 29 dni, Użytkownik otrzyma zniżkę 4 zł/dzień. Rabat nalicza się automatycznie w formularzu zamówienia oraz w Panelu Klienta.
 5. Przy zamówieniu cateringu na 30 lub więcej dni, Użytkownik otrzyma zniżkę 6 zł/dzień. Rabat nalicza się automatycznie w formularzu zamówienia oraz w Panelu Klienta.
 6. Możliwe jest również wprowadzanie kolejnych promocji – każdorazowo ich warunki i okres trwania ogłaszany jest na stronie internetowej Slow Chef w zakładce Promocje. Skorzystanie z promocji dokonuje się przez opłacenie zamówienia do końca trwania wskazanego czasu promocji. Promocja taka nie łączy się z promocjami opisanymi w § 5 ust. 1.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Użytkownika anulowaniu ulegają naliczone Użytkownikowi rabaty bądź zniżki i jest on zobowiązany do poniesienia pełnej kwoty zrealizowanych zamówień w cenie nieuwzględniającej rabatu bądź zniżki.

 

 • 6. CZAS TRWANIA UMÓW, REZYGNACJA Z USŁUG, ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, przysługuje prawo do odstąpienia bez podania jakichkolwiek przyczyn od umowy zawartej na odległość, zawartej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, mającej za przedmiot Usługi, w każdym czasie, w tym w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
 2. Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Użytkownik zobowiązany jest poinformować Slow Chef o swojej decyzji o odstąpieniu, złożone pisemnie lub w innej formie (w szczególności kanałami wskazanymi w § 1 ust. 6 niniejszego Regulaminu) w terminie wskazanym w § 6 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Użytkownik może skorzystać na przykład z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wzór takiego formularza dostępny jest pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/827/1(wymagany jest program do odczytywania dokumentów w formacie PDF).
 4. W przypadku otrzymania przez Slow Chef oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub rezygnacji z Usług przez Użytkownika, Użytkownik nie jest obciążany jakimikolwiek kosztami świadczonej Usługi, z wyjątkiem Zamówień już zrealizowanych oraz przyjętych do przygotowania. Daty realizacji Zamówień i przyjęcia Zamówień do przygotowania w przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji z usług są ustalane według procedury godzinowej wskazanej w § 3 ust. 7.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Użytkownika anulowaniu ulegają naliczone Użytkownikowi rabaty bądź zniżki i jest on zobowiązany do poniesienia pełnej kwoty zrealizowanych zamówień w cenie nieuwzględniającej rabatu bądź zniżki.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Użytkownika, który złożył zamówienie przez portal Dietly, dokonywany zwrot jest pomniejszany o kwotę prowizji wynoszącą 10% wartości zamówienia powiększoną o kwotę podatku od towaru i usług wg stawki 23%.

 

 • 7. REKLAMACJE i POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Slow Chef usług świadczonych za pomocą Serwisu Slow Chef, Użytkownik ma możliwość złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres biuro@slowchef.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem ul. Bagienna 37C, 70-772 Szczecin.
 2. Reklamacja może zawierać informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i termin wystąpienia nieprawidłowości, roszczenia Użytkownika oraz dane kontaktowe Użytkownika. Podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne i Slow Chef rozpatruje reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
 3. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. w następujący sposób:
  a) zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  b) zwracając się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Slow Chef.
 4. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Slow Chef zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. W siedzibach rzeczników konsumentów znajdują się również pozostałe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

 

 • 8. PRAWA AUTORSKIE
 1. Serwis Slow Chef jak i jego poszczególne treści, wszelkie utwory na nim zamieszczane, w tym grafiki, teksty, układy stron, zdjęcia, wzory, znaki i logotypy korzystają z ochrony przewidzianej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., nr 24, poz. 83 z późń. zm.) lub innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa i przysługują Slow Chef lub innym uprawnionym osobom trzecim. Ochrona przyznana Serwisowi Slow Chef oraz jego poszczególnym treściom obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Zabronione jest wykorzystywanie, modyfikowanie oraz inne naruszanie treści opisanych w § 8 ust. 1 bez pisemnej zgody Slow Chef.
 • 9. PROMOCJE, VOUCHERY I HASŁA RABATOWE
 1. Slow Chef zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżącej zmiany cen oferowanych produktów oraz przeprowadzania oraz odwoływania promocji.
 2. Zmiany cen zestawów obowiązują od momentu wprowadzenia ich na stronę Serwisu Slow Chef.
 3. Zmiany cen zestawów nie obowiązują zamówień złożonych przez ich wprowadzeniem oraz nie naruszają już zawartych umów.
 4. Prowadzone przez Slow Chef promocje nie łączą się, chyba że inaczej stanowi regulamin danej promocji.
 5. Szczegółowe regulacje dotyczące poszczególnych promocji są zawarte w § 5 niniejszego regulaminu.
 6. Użytkownik podczas składania zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia lub Konta ma prawo do skorzystania z hasła rabatowego lub podania kodu vouchera.
 7. Voucher zastępuje środki pieniężne konieczne do dokonania płatności i nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 8. W przypadku wybrania zamówienia, którego wartość przekracza wartość nominalną vouchera, Użytkownik ma obowiązek uiścić kwotę pozostałą do zapłaty korzystając z dostępnych metod płatności w Serwisie Slow Chef.
 9. W przypadku wybrania zamówienia, którego wartość jest niższa niż wartość nominalna vouchera, Użytkownik nie jest uprawiony do żądania zwrotu środków pieniężnych stanowiących różnicę między ceną zamówienia a wartością nominalną vouchera.
 10. Promocje, vouchery oraz hasła rabatowe nie łączą się.

 

 • 10. NEWSLETTER
 1. Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne.
 2. Rozpoczęcie korzystania z Newslettera możliwe jest poprzez wyrażenie zgody w trakcie składania zamówienia za pomocą Formularza zamówienia.
 3. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z otrzymywania Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Slow Chef, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@slowchef.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Bagienna 37C, 70-772 Szczecin.
 4. Rezygnacja z Newslettera możliwa jest także poprzez kliknięcie w link umożliwiający rezygnację podany w wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.

 

 

 

 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a spory powstałe w związku ze świadczeniem usług i realizowaniem Zamówień przez Slow Chef rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

 

 

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanym dalej: „RODO”), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu SLOW CHEF jest Natalia Michalak-Igiel prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Slow Chef Catering Dietetyczny Natalia Michalak-Igiel, ul. Bagienna 37C, 70-772 Szczecin, NIP: 955-221-64-70, REGON: 367761192.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane jedynie w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze współpracy z Slow Chef Catering Dietetyczny Natalia Michalak-Igiel, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO.

Odbiorcą danych osobowych Użytkowników będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy Slow Chef, a dane te będą im powierzane jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji zawieranych z Użytkownikami umów i składanych przez nich Zamówień.

W okresie korzystania przez Użytkownika z Serwisu SLOW CHEF przekazane przez niego dane osobowe będą przechowywane przez Slow Chef.

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje brak możliwości realizacji praw Użytkownika i obowiązków wynikających ze współpracy ze Slow Chef. Jednocześnie, realizując ustawowy obowiązek, informuję, że administrator Slow Chef przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów wynikających ze specyfiki firmy, w tym w celach informacyjnych i handlowych. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości otrzymywania powyższych informacji.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

 

Informacje ogólne:
Serwis www.slowchef.pl należący do Natalii Michalak-Igiel prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Slow Chef Catering Dietetyczny Natalia Michalak-Igiel, ul. Bagienna 37C, 70-772 Szczecin, NIP: 9552216470 ceni sobie zaufanie Użytkowników, dlatego też ich dane przechowuje z największą starannością i zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa chroniąc je przed ingerencją osób niepowołanych. W tym też celu w poniższym dokumencie przedstawione zostały zasady jakie są stosowane w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych Użytkownika. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie(tzw. "ciasteczka"),

Informacje w formularzach:
Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów (w przypadku stworzenia zbioru będzie zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych lub też innych podmiotów, z którymi Slow Chef w tym zakresie współpracuje.

Informacja o plikach cookies:
Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu SLOW CHEF i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu SLOW CHEF. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google i portalu Facebook.com. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywanych w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics zalecane jest przeczytanie polityki ochrony prywatności tej firmy. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/. Podobnie w przypadku portalu Facebook.com – informacja na ten temat znajduje się pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/
a. Logi serwera: Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce Użytkownika, Informacje o adresie IP. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
b. Udostępnienie danych: Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
c. Zarządzanie plikami cookies: jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzega się, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.  W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać właściwą przeglądarkę internetową/system (np. Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, iOS, Windows Phone, Blackberry) i postępować zgodnie z instrukcjami wskazanymi na stronach internetowych tych przeglądarek/systemów.

 

OTRZYMYWANIE WIADOMOŚCI MARKETINGOWYCH

 

Poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych, Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie wiadomości dotyczących usług świadczonych przez Natalię Michalak-Igiel prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Slow Chef Catering Dietetyczny Natalia Michalak-Igiel”, ul. Bagienna 37C, 70-772 Szczecin, a co za tym idzie przetwarzanie w niezbędnym ku temu zakresie jego danych osobowych przez Natalię Michalak-Igiel. Wiadomości te dotyczą w szczególności zamówionych przez Użytkownika produktów, terminów i warunków realizacji zamówień, warunków sprzedaży, cen produktów, informacji handlowych, promocji, voucherów, Newslettera, akcji marketingowych, itp. Wyrażenie zgody obejmuje przekazywanie wskazanych powyżej wiadomości kanałami wskazanymi przez Użytkownika Natalii Michalak-Igiel, m.in. telefonicznie (również wiadomości SMS), pocztą elektroniczną, komunikatorami (m.in. Messenger), za pomocą portali społecznościowych (np. facebook.com/slowchefpl/, instagram.com/slowchef).

Wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych obejmuje również zgodę na dostarczanie Newslettera, którego definicja znajduje się w Regulaminie serwisu Slow Chef, a którego znajomość potwierdza się poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych. Wyrażenie zgody obejmuje otrzymywanie w ramach Newslettera wiadomości na podany przez Użytkownika adres e-mail lub wiadomości SMS na podany numer telefonu, takich jak: cykliczne informacje o nowych usługach, funkcjonalnościach i aktualnościach w Serwisie SLOW CHEF, nowych wpisach na blogu Serwisu SLOW CHEF, poradach i wskazówkach, promocjach, zaproszeniach do ankiet, kodach rabatowych na usługi, życzenia świąteczne oraz zaproszenia na eventy lub akcje organizowane lub polecane przez Slow Chef.

Opisane powyżej zgody są dobrowolne i nieodpłatne. Zgody mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez powiadomienie Slow Chef pisemnie na adres ul. Bagienna 37C, 70-772 Szczecin lub mailowo na adres biuro@slowchef.pl bądź też klikając w odpowiedni link w otrzymywanych w ramach Newslettera wiadomościach. Dane osobowe niezbędne do realizacji opisanych powyżej w punktach 1 i 2 czynności przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych jakim jest Natalia Michalak-Igiel prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Slow Chef Catering Dietetyczny Natalia Michalak-Igiel” zgodnie z dostępnym w serwisie SLOW CHEF (www.slowchef.pl) Regulaminem i nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Załącznik nr 1  - informacje do poszczególnych diet:

 

1) Dieta Bezglutenowa i Beznabiałowa może zawierać śladowe ilości glutenu (< 20mg/kg), w związku z tym nie jest odpowiednia dla osób chorujących na celiakię oraz silnie uczulonych na gluten. Dieta Bezglutenowa i Beznabiałowa może zawierać śladowe ilości laktozy oraz kazeiny (<0,01 g / 100 g), w związku z tym nie jest odpowiednia dla osób silnie uczulonych na nabiał.

2) Dieta Wegańska może zawierać śladowe ilości laktozy oraz kazeiny (<0,01 g / 100 g), w związku z tym nie jest odpowiednia dla osób silnie uczulonych na nabiał.

 

Żadna z diet oferowanych przez Slow Chef nie jest odpowiednia dla osób silnie uczulonych na jakiekolwiek produkty spożywcze, a jej wybór i stosowanie wiąże się z brakiem odpowiedzialności Slow Chef za reakcje alergiczne Użytkownika.

 

Regulacje prawne

Updated on 2024-01-02T10:29:39+00:00, by njmichalak.