Regulamin serwisu internetowego

Slow Chef Catering Dietetyczny

 

 § 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Natalię Michalak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Slow Chef Catering Dietetyczny Natalia Michalak, przy ul. Krzywoustego 29 lok. U3, 70-316 Szczecin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod NIP: 955-221-64-70, REGON: 367761192, w zakładzie gastronomicznym zatwierdzonym decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie nr PS.HŻ.4330.1.445.2015, adres poczty elektronicznej: biuro@slowchef.pl, nr telefonu: 665-217-286 za pośrednictwem Serwisu na rzecz Usługobiorców.

2. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a) Usługodawca – Natalia Michalak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Slow Chef Catering Dietetyczny Natalia Michalak, przy ul. B. Krzywoustego 29 lok. U3, 70-316 Szczecin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod NIP: 955-221-64-70, REGON: 367761192;

b) Serwis – Serwis Internetowy dostępny pod adresem slowchef.pl służący do korzystania z Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późń. zm.), zwanej dalej: „ustawą o świadczeniu usług drogą elektronicznią”;

c) Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

d) Konsument – konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późń. zm.), zwanej dalej: „ustawą o prawach konsumentów”;

e) Administrator – Administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późń. zm.), zwanej dalej: „ustawą o ochronie danych osobowych”

f) Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę w Serwisie polegająca na umożliwieniu złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu.

3. Administratorem danych osobowych, zwanym dalej: „Administratorem” przetwarzanych w Serwisie jest Usługodawca.

4. Dane osobowe są przetwarzane w celach, zakresie i w oparciu o podstawy wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej w Serwisie w zakładce Regulamin i Polityka prywatności, zwanej dalej „Polityką Prywatności”.

5. Polityka Prywatności reguluje zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie, takie jak podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane osobowe dotyczą, jak również informacje w zakresie stosowania w Serwisie plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

6. Korzystanie z Usługi, jak również podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Polityce Prywatności.

7. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady korzystania z Usługi,

b) zasady zawierania umów,

c) zasady wykonywania umów,

d) prawa i obowiązki Usługobiorcy i Usługodawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

8. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usługi świadczonej przez Usługodawcę:

a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,

b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies,

c) dostęp do poczty elektronicznej.

9. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

10. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

11. Usługobiorca korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

12. Złożenie zamówienia jest możliwe za pomocą wypełnienia „Formularza zamówienia” znajdującego się w Serwisie w zakładce „Zamów”.

13. Usługa złożenia zamówienia za pomocą Serwisu świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy oraz ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia lub z chwilą zaprzestania składania zamówienia.

 

§ 2. Przedmiot zamówienia

1. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy złożenie zamówienia na przygotowanie i dostawę zestawu posiłków na cały dzień w wybranym przez Usługobiorcę rodzaju diety.

2. Charakterystyka poszczególnych rodzajów diet dostępna jest w Serwisie w zakładce „Diety”.

3. Dodanie nowego rodzaju diety nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

4. Dostawy zamówienia odbywają się codziennie w dni robocze do godziny podanej przez Usługodawcę w Formularzu zamówienia.

5. Ceny poszczególnych zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego zamówienia określone są w Cenniku Usługodawcy, dostępnym w Serwisie w zakładce „Cennik”.

6. Zestaw dostarczany jest w opakowaniu zbiorczym – papierowej torbie opatrzonej logo Usługodawcy.

7. Każdy z poszczególnych posiłków znajduje się w opakowaniu jednorazowym, na którym znajduje się informacja o rodzaju posiłku, jego zawartości oraz alergenach, które posiłek zawiera.

 

§ 3. Złożenie Zamówienia i zawarcie umowy o świadczenie usług

1. Złożenie zamówienia może zostać dokonane w następujący sposób:

a) poprzez wypełnienie Formularza zamówienia przez 7 dni w tygodniu, w tym w dni świąteczne, przez całą dobę;

b) poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@slowchef.pl przez 7 dni w tygodniu, w tym w dni świąteczne, przez całą dobę,

c) telefonicznie pod numerem telefonu: 665-217-286 od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-18:00.

2. Złożenie zamówienia za pomocą Formularza zamówienia wymaga jego wypełnienia oraz kliknięcia na pole „Zamawiam i zapłacę”.

3. W Formularzu zamówienia Usługobiorca wskazuje:

a) imię i nazwisko,

b) adres e-mail,

c) numer telefonu,

d) rodzaj diety,

e) stopień kaloryczności

f) podstawowy adres dostawy zamówienia (ulica, numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

g) adres dostaw weekendowych lub świątecznych (ulica, numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

h) formę płatności,

i) godzinę, do której zamówienie ma być dostarczone

j) kodu dostępu do budynku, do którego ma odbyć się dostawa

k) datę rozpoczęcia realizacji Zamówienia oraz

l) ilość dni, na które składa Zamówienie.

4. Złożenie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub telefonicznie wymaga podania danych, które obejmuje Formularz zamówienia.

5. Przyjęcie zamówienia następuje w chwili otrzymania przez Usługobiorcę potwierdzenia otrzymania zamówienia od Usługodawcy poprzez wiadomość e-mail, zawierającej warunki zamówienia, termin rozpoczęcia realizacji zamówienia, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz informację o przewidywanym czasie dostawy zamówienia.

6. Zawarcie umowy następuje w momencie otrzymania przez Usługobiorcę wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5.

7. Poprzez złożenie zamówienia, Zamawiający wyraża zgodę na świadczenie Usługi przez Usługodawcę na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.

8. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po uzgodnieniu z Usługobiorcą godzin dostawy zamówienia oraz po dokonaniu płatności, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawartej umowy o świadczenie usługi następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu oraz poprzez przesłanie Usługobiorcy warunków zawartej umowy na podany przez niego adres e-mail.

10. Usługobiorca ma prawo zwrócić się do Usługodawcy z propozycją zmiany warunków umowy. Zmiany warunków umowy zostaną dokonane po wspólnym ustaleniu z Usługodawcą warunków zmiany i obopólnej akceptacji.

11. Usługobiorca zobowiązuje się do poinformowania Usługodawcy o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych, uczuleniach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

12. Przyjęcie i zrealizowanie zamówienia nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności przez Usługodawcę za ewentualne niekorzystne samopoczucie Usługobiorcy, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, również z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 11, w szczególności z powodu braku wiedzy Usługodawcy o pozostałych przyjmowanych przez Usługobiorcę posiłkach i napojach oraz wpływu na nie.

 

§ 4. Realizacja Zamówienia

1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu podanym przez Usługobiorcę w Formularzu zamówienia po dokonaniu przez Usługobiorcę płatności, o której mowa w ust. 2 lub po oświadczeniu Usługobiorcy, że wybiera on sposób płatności gotówką przy pierwszej dostawie.

2. Za dokonanie płatności uznaje się:

a) uznanie rachunku bankowego Usługodawcy płatnością Usługobiorcy za zamówienie do godziny 08:00 w dniu poprzedzającym wskazany przez Usługobiorcę termin rozpoczęcia realizacji zamówienia;

b) dokonanie płatności elektronicznej do godziny 08:00 w dniu poprzedzającym wskazany przez Usługobiorcę termin rozpoczęcia realizacji zamówienia;

c) przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy za zamówienie do godziny 08:00 w dniu poprzedzającym wskazany przez Usługobiorcę termin rozpoczęcia realizacji zamówienia.

3. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu w polskich złotych (PLN), są cenami brutto.

4. Dostawa zamówienia na terenie miasta Szczecin jest wliczona w cenę zamówienia.

5. Możliwość dostawy zamówienia poza obszar miasta Szczecin jest ustalana indywidualnie. Dostawa poza obszar miasta Szczecin jest dodatkowo płatna.

6. W przypadku braku dokonania płatności w terminie wskazanym w § 4 ust. 2, rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu roboczym następującym po w dniu, w którym nastąpiło:

a) uznanie rachunku bankowego Usługodawcy do godz. 08:00;

b) dokonanie płatności elektronicznej do godz. 08:00;

c) przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy za zamówienie do godziny 08:00;

d) przesłanie oświadczenia Usługobiorcy, że wybiera on sposób płatności gotówką przy pierwszej dostawie, do godz. 08:00.

7. Dostawa jest realizowana w dni robocze podane w Formularzu zamówienia. Usługobiorca wskazuje godzinę, do której Usługodawca ma dostarczyć zamówienie, jednak Usługodawca zastrzega sobie prawo dostarczania zamówienia w godzinach wcześniejszych niż podane przez Usługobiorcę w Formularzu zamówienia.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji Zamówienia w następujących przypadkach:

a) złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;

b) braku możliwości uzgodnienia z Usługobiorcą miejsca i terminu dostawy zamówienia;

c) braku dokonania płatności za zamówienie;

d) rażącego naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu.

9. Usługobiorca ma możliwość zmiany zamówienia w części dotyczącej: terminów dostaw zamówienia lub adresu dostawy zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail do godz. 08:00 w dniu poprzedzającym dostawę. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę od Usługodawcy potwierdzenia zmiany poprzez wiadomość e-mail.

10. W przypadku nieodebrania zamówienia z powodu nieobecności osoby upoważnionej do odbioru lub jakichkolwiek innych okoliczności nie zgłoszonych do godz. 08:00 w dniu poprzedzającym dostawę, w tym błędnie podanymi informacjami dotyczącymi adresu dostawy czy kodu dostępu do budynku, zamówienie uważa się za skutecznie doręczone.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, Usługobiorca nie jest uprawniony do domagania się zwrotu należności kosztów poniesionych z tytułu złożenia zamówienia w części przypadającej na dane dni lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania zamówienia.

12. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych od Usługodawcy, takich jak m. in. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych, powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zamówienia, a Usługobiorcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w powyższym zakresie.

13. W przypadku kradzieży zamówienia, które zostało dostarczone do Usługobiorcy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zamówienia. Usługobiorcy nie przysługuje możliwość reklamacji, rekompensaty ani odszkodowania w powyższym przypadku.

14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Usługobiorcę błędnych danych, w szczególności w Formularzu zamówienia, jak również w Formularzu kontaktowym oraz za działanie Usługobiorcy utrudniające lub uniemożliwiające realizację Usługi przez Usługodawcę.

 

§ 5. Promocje, vouchery i hasła rabatowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżącej zmiany cen zestawów oraz przeprowadzania oraz odwoływania promocji.

2. Zmiany cen zestawów obowiązują od momentu wprowadzenia ich na stronę Serwisu.

3. Zmiany cen zestawów nie obowiązują zamówień złożonych przez ich wprowadzeniem oraz nie naruszają już zawartych umów.

4. Prowadzone przez Usługodawcę promocje nie łączą się, chyba że inaczej stanowi regulamin danej promocji.

5. Szczegółowe regulacje dotyczące poszczególnych promocji są zawarte w regulaminie danej promocji.

6. Usługobiorca podczas składania zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia ma prawo do skorzystania z hasła rabatowego lub podania kodu vouchera.

7. Voucher jest to bon towarowy o oznaczonej na nim wartości, uprawniający Usługobiorcę do wykorzystania go w Serwisie w oznaczonym na nim terminie, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz warunkami na nim podanymi.

8. Posiadacz vouchera jest uprawniony do jednorazowego wykorzystania vouchera w oznaczonym na nim terminie oraz w wartości na nim zapisanej poprzez złożenie zamówienia w Serwisie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

9. Voucher zastępuje środki pieniężne konieczne do dokonania płatności i nie podlega wymianie na środki pieniężne.

10. W przypadku wybrania zamówienia, którego wartość przekracza wartość nominalną vouchera, Usługobiorca ma obowiązek uiścić kwotę pozostałą do zapłaty korzystając z dostępnych metod płatności w Serwisie.

11. W przypadku wybrania zamówienia, którego wartość jest niższa niż wartość nominalna vouchera, Usługobiorca nie jest uprawiony do żądania zwrotu środków pieniężnych stanowiących różnicę między ceną zamówienia a wartością nominalną vouchera.

12. Hasło rabatowe jest to indywidualny kod uprawniający jego posiadacza do otrzymania jednorazowego rabatu na zestawy w Serwisie w wysokości oraz w okresie określonym przez Usługodawcę przy wydaniu danego hasła rabatowego.

13. Hasło rabatowe nie podlega wymianie na środki pieniężne.

14. Promocje, vouchery oraz hasła rabatowe nie łączą się.

 

§ 6. Newsletter

 

1. Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne.

2. Rozpoczęcie korzystania z Newslettera możliwe jest poprzez wyrażenie zgody w trakcie składania zamówienia za pomocą Formularza zamówienia.

3. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z otrzymywania Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@slowchef.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. B. Krzywoustego 29 lok. U3, 70-316 Szczecin.

4. Rezygnacja z Newslettera możliwa jest także poprzez kliknięcie w link umożliwiający rezygnację podany w wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.

 

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych za pomocą Serwisu, Usługobiorca ma możliwość złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres biuro@slowchef.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem ul. B. Krzywoustego 29 lok. U3, 70-316 Szczecin.

2. Reklamacja może zawierać informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i termin wystąpienia nieprawidłowości, roszczenia Usługobiorcy oraz dane kontaktowe Usługobiorcy. Podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne i nie wpływa na skuteczność złożenia reklamacji.

3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

 

§ 8. Tryby rozstrzygania sporów

Usługobiorca będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

b) może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

d) może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 9. Usługobiorcy będący konsumentami

1. Usługodawca informuje, że na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta, Usługobiorcy będącemu konsumentem przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w art. 27 ustawy o prawach konsumenta.

2. Usługodawca przyznaje Usługobiorcy prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi, za pomocą wiadomości e-mail na adres biuro@slowchef.pl w terminie dwóch dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia do godz. 08:00.

3. Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu dokonanych przez Usługobiorcę będącego konsumentem płatności w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 2 może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

5. Wzór formularza odstąpienia od umowy, zawarty w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Usługobiorcy będącemu konsumentem w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy będącego konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji Usługobiorcy będącego konsumentem lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§ 10. Usługobiorcy niebędący konsumentami

1. Usługobiorcy niebędącemu konsumentem nie przysługuje prawo zwrotu płatności w przypadku zmniejszenia zamówienia.

2. Zgodnie z art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 93 z późń. zm.) odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym zawartą z Usługobiorcą niebędącym konsumentem bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu konsumentem stosownego oświadczenia.

4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługodawcy niebędącego konsumentem bez względu na jej podstawę prawną jedynie do wysokości ostatniego wynagrodzenia za Usługę, a w przypadku jego braku do wysokości 500 PLN (słownie: pięciuset złotych).

5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem jedynie za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywane w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

7. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą a Usługobiorcą niebędącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

§ 11. Prawa autorskie

1. Serwis jak i jego poszczególne treści, wszelkie utwory na nim zamieszczanych, w tym grafiki, teksty, układy stron, zdjęcia, wzory, znaki i logotypy korzystają z ochrony przewidzianej przez przepisy ustawy z dnia 4 luteg0 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., nr 24, poz. 83 z późń. zm.) lub innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa i przysługują Usługodawcy lub innym uprawnionym osobom trzecim. Ochrona przyznana Serwisowi oraz jego poszczególnym treściom obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

2. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

3. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

4. Usługobiorca zobowiązuje się nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie obowiązującego prawa.

 

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail biuro@slowchef.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 665-217-286, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem ul. Krzywoustego 29 lok. U3, 70-316 Szczecin, jak również poprzez Formularz kontaktowy znajdujący się w Serwisie w zakładce „Kontakt”.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania.

3. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu nie będzie naruszać praw Usługodawcy.

4. Umowy zawierane przez Usługodawcę zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

6. Zmiana Regulaminu jest wiążąca dla Usługobiorcy, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384 [1] Kodeksu cywilnego, tj. jeśli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wypowiedzenia.

7. W przypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy.

8. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy.

9. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późń. zm.), ustawy z o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór formularza odstąpienia od umowy (Załącznik nr 1 do ustawy o prawach konsumenta)

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

Slow Chef Catering Dietetyczny Natalia Michalak, ul. Bolesława Krzywoustego 29 lok. U3, 70-316 Szczecin
biuro@slowchef.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–  Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–  Adres konsumenta(-ów)

–  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–  Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Polityka prywatności serwisu internetowego

Slow Chef Catering Dietetyczny

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie, w tym podstawy, cele, zakres przetwarzania, sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych oraz prawa osób, które dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie plików cookies i narzędzi analitycznych.

2. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i nie jest źródłem obowiązków dla Usługobiorców Serwisu w rozumieniu Regulaminu.

3. W niniejszej Polityce Prywatności stosuje się terminy zgodnie z definicjami podanymi w Regulaminie.

4. Administratorem danych osobowych jest Natalia Michalak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Slow Chef Catering Dietetyczny Natalia Michalak, z siedzibą w lokalu przy ul. Bolesława Krzywoustego 29 lok. U3, 70-316 Szczecin, NIP 955-221-64-70, REGON: 367761192.

5. Dane osobowe w Serwisie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „Rozporządzenie RODO”.

6. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO znajduje się pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

7. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę w Serwisie jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch przypadków:

a) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Serwisu oraz w Regulaminie i niniejszej Polityce Prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy, każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu oraz w Regulaminie;

b) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych, m. in. przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych.

8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą. Administrator jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane osobowe są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem;

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz

e) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

9. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia.

10. Środki, o których mowa w ust. 9 są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.

11. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

§ 2. Podstawy przetwarzania danych osobowych

1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych, jeśli spełniona jest co najmniej jedna z poniższych przesłanek:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w co najmniej jednym z podanych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub

d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców przez Administratora są wskazane w § 3 w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych przez Administratora.

 

§ 3. Cel, podstawa, okres i zakres przetwarzania danych osobowych

1.Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę w Serwisie.

 

2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Serwisie w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

 

a) W celu wykonania umowy o świadczenie usług lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane osobowe dotyczą przed zawarciem powyższej umowy. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) oraz artykuł 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia RODO (zgoda – dotyczy przetwarzania danych dotyczących zdrowia). Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy. Maksymalny zakres przetwarzania danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, podstawowy adres dostawy (ulica, numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres dostaw weekendowych lub świątecznych (ulica, numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), kod dostępu do budynku oraz w przypadku Usługobiorców, którzy podali te dane – dane dotyczące zdrowia (informacje o dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów). W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy, adres prowadzenia działalności lub siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy.

 

b) W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego Usługodawcy. Podstawą przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora). Dane osobowe są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego określające podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, który wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata. Administrator nie będzie przetwarzał danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Maksymalny zakres przetwarzania danych osobowych: imię i nazwisko, podstawowy adres dostawy (ulica, numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres dostaw weekendowych lub świątecznych (ulica, numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres e-mail, numer telefonu oraz dotychczasowa historia złożonych zamówień w Serwisie.

 

c) W celu prowadzenia marketingu usług Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO (zgoda). Dane osobowe przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Maksymalny zakres przetwarzania danych osobowych: imię i nazwisko, podstawowy adres dostawy (ulica, numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres dostaw weekendowych lub świątecznych (ulica, numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres e-mail, numer telefonu oraz dotychczasowa historia złożonych zamówień w Serwisie.

 

d) W celu prowadzenia marketingu usług partnerów Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO (zgoda). Dane osobowe przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Maksymalny zakres przetwarzania danych osobowych: imię i nazwisko, podstawowy adres dostawy (ulica, numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres dostaw weekendowych lub świątecznych (ulica, numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres e-mail, numer telefonu oraz dotychczasowa historia złożonych zamówień w Serwisie.

 

e) W celu prowadzenia ksiąg rachunkowych Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 30 stycznia 2018 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późń. zm.). Dane osobowe są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą. Maksymalny zakres przetwarzania danych osobowych: imię i nazwisko; adres zamieszkania, prowadzenia działalności lub siedziby, jeżeli jest inny niż adres dostawy, nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP Usługobiorcy, numer rachunku bankowego, w przypadku gdy dokonywany jest zwrot płatności.

 

f) W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO. Dane osobowe są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata. Maksymalny zakres przetwarzania danych osobowych to: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, podstawowy adres dostawy (ulica, numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres dostaw weekendowych lub świątecznych (ulica, numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), oraz w przypadku Usługobiorców, którzy podali te dane – dane dotyczące zdrowia, tj. informacji o dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy, adres prowadzenia działalności lub siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej NIP Usługobiorcy.

 

§ 4. Odbiorcy danych osobowych

1. Administrator przekazuje dane osobowe podmiotom zewnętrznym, z których usług korzysta w ramach prowadzenia działalności gospodarczej w celu utrzymania prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym dla realizacji zawieranych umowy o świadczenie usług,

2. Podmioty zewnętrzne, o których mowa w ust. 1 są to: dostawca oprogramowania, firma informatyczna, podmiot obsługujący płatności elektroniczne.

3. Administrator korzysta wyłącznie z usług podmiotów zewnętrznych, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. Przekazanie danych osobowych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich podmiotów zewnętrznych wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

6. Administrator przekazuje dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

7. Dane osobowe Usługobiorców mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

a) przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy – w przypadku Usługobiorcy, który korzysta w Serwisie z dostawy, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy;

b) dostawcy usług dietetycznych – w przypadku Usługobiorcy, który podał dane dotyczące zdrowia, tj. informacji o dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów, Administrator może skorzystać z usług dietetycznych w zakresie niezbędnym do zrealizowania Usługi.

c) dostawcy usług marketingowych – agencje marketingowe zapewniające Administratorowi wsparcie w działaniach marketingowych; Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności.

d) dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym utrzymania Serwisu i świadczonej za jego pośrednictwem Usługi, w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu, firmy informatyczne, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą, działań marketingowych, wysyłki Newslettera i udzielania pomocy technicznej Administratorowi. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności.

e) dostawcy usług księgowych, prawnych, doradczych i tłumaczeniowych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne, doradcze lub tłumaczeniowe, w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna, firma windykacyjna lub biuro tłumaczeń. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności.

 

§ 5. Profilowanie

1. Administrator realizuje nałożony na niego przez Rozporządzenie RODO obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz podaje istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

2. Administrator może korzystać w Serwisie z profilowania do celów marketingu bezpośredniego oraz po wyrażeniu uprzednich zgód – w celu marketingu usług i produktów Administratora oraz w celu marketingu usługi i produktów partnerów Administratora.

3. Decyzje podejmowane na podstawie profilowania przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy o świadczenie Usługi w Serwisie, czy też zawarcia lub odmowy zawarcia jakiejkolwiek innej umowy.

4. Skutkiem korzystania z profilowania w Serwisie może być m.in. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji zamówienia, która może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby, zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty, przekazanie prezentu w związku z celebrowaną okazją (m.in. urodziny lub Święta) lub nagrody za lojalne zakupy.

5. Profilowanie w Serwisie nie ogranicza woli osoby, której dane dotyczą co do podjęcia decyzji o skorzystaniu z otrzymanego w ten sposób rabatu, prezentu, nagrody, czy też lepszych warunków i dokonania złożenia zamówienia w Serwisie lub skorzystania z usług lub produktów partnera Administratora.

6. Profilowanie w Serwisie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Serwisu m.in. poprzez dodanie konkretnego zamówienia do koszyka, przeglądanie konkretnej zakładki Serwisu, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii złożonych zamówień w Serwisie.

7. Celem profilowania jest dostarczenie Usługobiorcy jak najbardziej satysfakcjonującej usługi precyzyjnie odpowiadającej jego indywidualnym potrzebom i oczekiwaniom.

8. Warunkiem profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby m. in. w celu przesłania kodu rabatowego.

9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 

§ 6. Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia. W ramach powyższych uprawnień, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych.

2. Szczegółowe warunki wykonywania praw, o których mowa w ust. 1 wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia RODO ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz przepisach prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do sprzeciwu. Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e (interes lub zadania publiczne) lub f (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

6. Administrator, w przypadku, o którym mowa w ust. 5, nie będzie przetwarzał tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do sprzeciwu dotyczące marketingu bezpośredniego. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 7 Polityki Prywatności osoba, której dane dotyczą może kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres ul. Bolesława Krzywoustego 29 lok. U3, 70-316 Szczecin lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora wskazany w Polityce Prywatności lub korzystając z Formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu.

9. W przypadku cofnięcia zgody dobrowolnej osoba, która udzieliła zgody może cofnąć zgodę w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@slowchef.pl.

10. Cofnięcie zgody obowiązkowej, związanej z przetwarzaniem danych dotyczących zdrowia wiąże się z koniecznością zaprzestania korzystania z usług Usługodawcy na zasadach wskazanych w Regulaminie.

 

§ 7. Cookies, dane eksploatacyjne i analityka

1. Administrator informuje, że pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkowników Serwisu, m. in. na dysku twardym komputera, laptopa, tableta czy też na karcie pamięci smartfona, w zależności z jakiego urządzenia korzysta użytkownik Serwisu).

2. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć pod adresem internetowym: https://www.aboutcookies.org.

3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies w następujących celach:

a) realizacji podstawowych funkcjonalności Serwisu, przechowywanie dynamicznych danych, w tym statystyk oraz podsumowań;

b) dostosowywania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika (w tym dotyczących języka);

c) zapamiętywania lokalizacji IP użytkownika oraz strefy czasowej;

d) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu przez użytkownika;

e) zapamiętywania zamówień dodawanych do koszyka przez użytkownika, polecania zamówień powiązanych ze złożonym zamówieniem, a także prawidłowego funkcjonowanie Serwisu;

f) personalizacji i publikacji treści reklamowych zamieszczanych w Serwisie, zgodnych z zainteresowaniami użytkowników.

g) remarketingu, czyli działania reklamowego, w którym po utworzeniu odpowiednich list remarketingowych na podstawie wybranych cech zachowań (za pomocą Google Analytics), kierowane są reklamy banerowe, które wyświetlają się użytkownikom podczas odwiedzania stron internetowych w sieci reklamowej Google.

4. Administrator informuje, że większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies.

5. Użytkownik Serwisu ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

6. Użytkownik Serwisu może częściowo ograniczyć, m. in. czasowo lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies.

7. Całkowite wyłączenie możliwości zapisywania plików cookies może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu, m. in. może okazać się, że nie jest możliwe złożenie zamówienia przez Formularz zamówienia z powodu braku możliwości zapamiętania zamówień znajdujących się w koszyku w dalszych krokach składania zamówienia.

8. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Serwis.

9. Zgoda na korzystanie z plików cookies może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

10. W przypadku nie wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookies należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.

11. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:

a) w przeglądarce Chrome

b) w przeglądarce Firefox

c) w przeglądarce Internet Explorer

d) w przeglądarce Opera

e) w przeglądarce Safari

f) w przeglądarce Microsoft Edge

12. Administrator może korzystać w Serwisie z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

13. Usługi Google Analytics służą Administratorowi do analizowania ruchu w Serwisie. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany, są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby, służą do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem. Dane eksploatacyjne mają charakter zbiorczy i anonimowy, nie zawierają cech identyfikujących, a więc danych osobowych użytkowników Serwisu.

14. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania użytkowników Serwisu oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

15. Użytkownik może zablokować udostępniania Google Analytics informacji o swojej aktywności na stronie Serwisu za pomocą zainstalowania dodatku do przeglądarki udostępnianego przez firmę Google Inc. dostępnego pod adresem internetowym: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

16. Administrator może korzystać w Serwisie z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia).

17. Usługa Piksel Facebooka służy Administratorowi do mierzenia skuteczności reklam oraz dowiadywania się, jakie działania podejmują użytkownicy Serwisu, a także wyświetlania tym osobom dopasowanych reklam.

18. Tworzenie list remarketingowych plików cookies gromadzonych przez Piksela odbywa się w panelu Facebooka.

19. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka zamieszczone są na portalu Facebook.com pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

20. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Administratora.

2. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych.

3. Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z Polityką prywatności tam ustaloną.

 

Regulamin i Polityka Prywatności

Updated on 2018-10-03T10:54:59+00:00, by njmichalak.